Županija Dubrovačko neretvanska objavila Poziv za prijavu programa i projekata iz područja zdravstva i socijalne skrbi

Javni poziv

za prijavu programa i projekata namijenjenih zadovoljavanju javnih potreba iz područja zdravstva i socijalne skrbi radi uvrštenja u Program javnih potreba u zdravstvu i socijalnoj skrbi u Dubrovačko-neretvanskoj županiji za 2016. godinu

I.

Programi i projekti namijenjenih zadovoljavanju javnih potreba iz područja zdravstva i socijalne skrbi za koje se može osigurati financijska potpora iz razdjela Upravnog odjela za zdravstvo i socijalnu skrb, Proračuna Dubrovačko-neretvanske županije za 2016. godinu jesu zdravstvene i socijalne djelatnosti i poslovi kojima se rješavaju postojeći problemi od interesa za Dubrovačko-neretvansku županiju.

II.

Financijskim planom će se u Proračunu Dubrovačko-neretvanske županije – razdjel Upravnog odjela za zdravstvo i socijalnu skrb osigurati financijska potpora, prije svega za programe i projekte kojima se rješavaju županijski prioritetni javno-zdravstveni problemi i to u jednom od sljedećih područja:

Područje:

 1. SKRB O ODRASLIM OSOBAMA S  PSIHOSOCIJALNIM SMETNJAMA (mentalnim oštećenjima)

Podpodručja

 1. a) promicanje prava osoba s psihosocijalnim smetnjama,
 2. b) socijalne usluge dnevnog boravka, poludnevnog boravka,
 3. c) stručna pomoć obitelji

Područje:

 1. UNAPREĐENJE KVALITETE ŽIVOTA DJECE I MLADIH S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU I S PROBLEMIMA OVISNOSTI

Podpodručja

 1. a) socijalne usluge dnevnog boravka, poludnevnog boravka,
 2. b) stručna pomoć obitelji,
 3. c) usluge rehabilitacije i njege

Područje:

 1. UNAPREĐENJE KVALITETE ŽIVOTA STARIJIH I NEMOĆNIH OSOBA, OSOBA S INVALIDITETOM I KRONIČNO OBOLJELIH OSOBA

Podpodručja

 1. a)   ostvarivanje jednakih mogućnosti,
 2. b)   promicanje prava osoba s invaliditetom,
 3. c)   psihosocijalna rehabilitacija osoba s kroničnim bolestima i invaliditetom – osposobljavanje za samostalan život i rad.

Područje:

 1. SKRB O BESKUĆNICIMA

Podpodručje

 1. a)  psihosocijalna potpora o beskućnicima

III.

OPĆI UVJETI ZA PRIJAVU

Pravo na podnošenje prijava po Pozivu imaju pravne osobe koje imaju sjedište i djeluju na području Dubrovačko-neretvanske županije, te su upisane u odgovarajuće registre.

Podaci navedeni u prijavi moraju biti istiniti i podložni su provjeri.

IV.

Obrasci za prijavu i upute za popunjavanje obrazaca dostupni su na web stranici Dubrovačko-neretvanske županije: http://www.dubrovnik-neretva.hr

V.

Prijave na popunjenim obrascima i s dokumentacijom kojom se prijava potkrepljuje dostavljaju se u četiri (4) primjerka na adresu: Dubrovačko-neretvanska županija, Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb, Pred Dvorom 1, 20 000 Dubrovnik, s naznakom: Za Poziv za prijavu u Program javnih potreba u zdravstvu i socijalnoj skrbi DNŽ.

VI.

Rok za podnošenje prijava je 30 dana nakon objave na web stranici Dubrovačko-neretvanske županije.

VII.

Pri vrednovanju podnesenih prijava primjenjivat će se sljedeći kriteriji:

 • relevantnost u odnosu na županijske prioritete
 • rezultati rada i podaci o evaluaciji ukoliko se program provodio prethodnih godina
 • jasno iskazani ciljevi programa/projekta
 • obuhvat korisnika i neposredan rad s korisnicima
 • teritorijalna pokrivenost županije programom/projektom
 • volonterstvo – uključivanje volontera
 • evaluacija programa
 • ekonomičnost – odnos očekivanih učinaka i troškova
 • prepoznatljivost i prihvaćenost programa/projekta u širem okruženju – podrška jedinica lokalne samouprave, financijska potpora iz drugih izvora i sl.

VIII.

Neće se razmatrati niti uvrstiti u Program sufinanciranja javnih potreba iz područja zdravstva i socijalne skrbi za 2016. godinu prijave:

 • koje nisu dostavljene u propisanom roku,
 • koje nisu dostavljene na propisanom obrascu i propisanom broju primjeraka,
 • koje se ne odnose na predložena područja, podpodručja (točka II ovog poziva),
 • koje nisu potpisane i ovjerene od strane ovlaštene osobe podnositelja,
 • ako podnositelj nije odgovorio na sva pitanja iz obrasca za prijavu te popunio obrazac proračuna programa/projekta i obrazložio sve stavke za koje traži sufinanciranje od Dubrovačko-neretvanske županije,
 • podnositelja koji su bili sufinancirani iz sredstava Proračuna Dubrovačko-neretvanske županije, a nisu uredno ispunili sve obveze preuzete sklapanjem Ugovora o sufinanciranju temeljem Programa javnih potreba u zdravstvu i socijalnoj skrbi u Dubrovačko-neretvanskoj županiji iz prethodnih godina.

IX.

Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb Dubrovačko-neretvanske županije će u roku od 30 dana od dana zaključivanja poziva izvijestiti podnositelje prijava o izabranim prijavama, odnosno projektima koji će biti sufinancirani od strane Dubrovačko-neretvanske županije i uvršteni u Program javnih potreba u zdravstvu i socijalnoj skrbi usvojen od strane Skupštine Dubrovačko-neretvanske županije.

KLASA: 500-01/16-01/06

URBROJ: 2117/1-05-16-3

Dubrovnik, 14. siječanj 2016. godine

 

                                ŽUPAN

DUBROVAČKO-NERETVANSKE ŽUPANIJE

                     Nikola Dobroslavić

Dokumentacija:

Upute za popunjvanje obrasca

Obrazac