Zakon o dopunama Zakona o stažu osiguranja s povećanim trajanjem

U Narodnim novinama br. 34/2021 objavljen je Zakon o dopunama Zakona o stažu osiguranja s povećanim trajanjem, koji je jednoglasno usvojen na 10. sazivu Hrvatskog sabora.
Ovim Zakonom se osiguranicima, osobama s invaliditetom omogućuje staž osiguranja s povećanim trajanjem, tzv. beneficirani staž i u razdobljima osiguranja  po drugim osnovama osiguranja (osim temeljem radnog odnosa), kao što su obavljanja profesionalne djelatnosti, obrta, poljoprivrede, šumarstva i drugo.
Dobna granica propisana za starosnu mirovinu snižava se po jednu godinu za svih pet godina staža osiguranja, koji se za navršenih 12 mjeseci računa kao 15 mjeseci staža osiguranja. Osiguranici mogu  ostvariti sniženje dobne granice za priznanje prava na starosnu mirovinu te ostvariti starosnu mirovinu ranije u odnosu na redovne uvjete propisane Zakonom o mirovinskom osiguranju.

Ujedno se propisuje i obveza uplate doprinosa za mirovinsko osiguranje za samostalne obveznike uplate doprinosa, tj. staž osiguranja računa se s povećanim trajanjem isključivo na temelju plaćenih doprinosa za mirovinsko osiguranje prema odredbama Zakona o doprinosima.  U skladu objavom na stranicama Ministarstva rada, mirovinskog sustava obitelji i socijalne politike, treba istaknuti  da je obveznik doprinosa i obveznik plaćanja dodatnog doprinosa za mirovinsko osiguranje za staž osiguranja s povećanim trajanjem za osiguranike, osobe s invaliditetom.

Dopunom Zakona propisana je i obveza podnošenja prijava o utvrđenom statusu osiguranika – osobe s invaliditetom za obveznike doprinosa, u rokovima određenim Zakonom o mirovinskom osiguranju.

Zakon o dopunama Zakona o stažu osiguranja s povećanim trajanjem dostupan je na poveznici https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2021_04_34_714.html