Održana predavanja o “Pravima osoba s invaliditetom” i “Profesionalnoj rehabilitaciji osoba s invaliditetom”

Danas je u prostorijama Udruge PRIJATELJ studentica pete godine na diplomskom studiju socijalne politike gđica Ivana Cindrić održala dva predavanja na teme “Prava osoba s i nvaliditetom” i “Profesionalna rehabilitacija osoba s invaliditetom”. U prvom predavanju Ivana je govorila o pravima na rehabilitaciju i pravu na stalnu pomoć, o pravima osoba s invaliditetom prema Zakonu o socijalnoj skrbi (DOPLATKU ZA POMOĆ I NJEGU, POMOĆI I NJEZI U KUĆI, OSOBNOJ INVALIDNINI, INKLUZIVNOM DODATKU, STATUSU RODITELJA NJEGOVATELJA, POMOĆI ZA UZDRŽAVANJE, POMOĆI ZA STANOVANJE, te o drugim oblicima pomoći prema Zakonu o socijalnoj skrbi: JEDNOKRATNOJ POMOĆ, te o SAVJETOVANJU I POMAGANJU U PREVLADAVANJU POSEBNIH TEŠKOĆA). U drugom predavanju smo imali prilike čuti o pojmu rehabilitacije, uvjetima za postizanje rehabilitacije, rehabilitacijskom procesu, profesionalnoj rehabilitaciji, mjerama i aktivnostima profesionalne rehabilitacije. Bilo je govora i o stručnom (profesionalnom) osposobljavanju koja prethodi zapošljavanju, te zapošljavanju kao posljednjoj fazi rehabilitacije. Na kraju je bilo riječi o modelima zapošljavanja osoba s invaliditetom i olakšicama i poticajima pri zapošljavanju osoba s invaliditetom.