Logoped

Logoped je stručnjak edukacijsko rehabilitacijskog profila koji se bavi prevencijom, otkrivanjem, dijagnosticiranjem i terapijskim radom.

Najčešći poremećaji koji zahtijevaju stručnu pomoć logopeda su:

poremećaj izgovora glasova, dizartrije, usporeni razvoj govora, nedovoljno razvijen govor, poremećaji ritma i tempa govora, disfazije i afazije dječje dobi, posebne jezične teškoće, poremećaj čitanja i pisanja, afazije u odrasloj dobi.

Osobe s oštećenjem sluha, sa cerebralnom paralizom, intelektualnim teškoćama i autizmom imaju povećan rizik nastanka poremećaja govorno glasovne komunikacije pa su i one učestalo obuhvaćane rehabilitacijskim postupkom logopeda.

Logoped u udruzi “Prijatelj“, najveći dio svojeg rada provodi u neposrednom radu s djecom i odraslima u vidu: preventivnog pregleda, terapijskog rada na otklanjanju poteškoća te suradnje sa roditeljima/obitelji.

Neposredni terapijski rad sa djecom provodi se individualno u točno zakazanim vremenskim terminima. U radu se poštuju sve posebnosti, navike i mogućnosti. Otkrivaju se unutarnji potencijali te iskorištavaju najbolji psihofizički faktori kako bi logopedske vježbe bile što kvalitetnije i uspješnije.

Prvi posjet logopedu obično traje oko 45 minuta. Najbolje je da su u pratnji roditelji/skrbnici, dakle ljudi koji znaju najviše o djetetu. Potrudite se (ako je moguće) da ne vodite na prvi pregled braću i sestre jer mogu odvlačiti pažnju djeteta za koje ste došli tražiti logopedsko mišljenje.

Dobro se pripremiti na neke informacije koje će logoped od vas tražiti – da li u obitelji postoji netko tko je imao jezično-govorne probleme, kako je protekla trudnoća, porod, kolika je bila porođajna težina,  kako je tekao rani psihomotorički razvoj, kada je dijete prohodalo, kada je dijete počelo brbljati, kada se pojavila prva riječ sa značenjem, kada je počelo spajati riječi u rečenicu, da li je bilo naknadnih hospitalizacija djeteta, da li je dijete imalo česte upale uha/grla, kakve sve poteškoće osoba ima…

Ako kod osobe postoje neke razvojne teškoće i već je posjećivalo druge stručnjake ( neuropedijatra, psihologa, defektologa, dječjeg psihijatra…) obavezno svu dokumentaciju donesite sa sobom te pokušajte biti što iskreniji i objektivniji kod opisa ponašanja osobe kod kuće, njegovim mogućnostima i navikama. Slobodno progovorite o svemu što vas brine i iznesite sve svoje nedoumice ; tako će logoped lakše steći uvid u cjelokupno funkcioniranje .

Ako se radi o školskom djetetu- obavezno sa sobom ponesite školske bilježnice (hrvatski, matematika, priroda, povijest) kako bi logoped mogao dobiti uvid u vještine čitanja i pisanja.

Na kraju Vam logoped iznosi svoje mišljenje te daje savjete i upute za daljnji rad- treba li osobi logopedska terapija ili ćete biti savjetovani za rad kod kuće. Možda  ćete biti upućeni na daljnju stručnu obradu.

DIGITALNI LOGOPEDSKI SET BEHRINGER

Digitalni logopedski set Behringer u udruzi “Prijatelj“, se koristi u suvremenoj logopedskoj rehabilitaciji slušanja i govora. Terapija pomoću Behringera se zasniva na novim znanstvenim i stručnim načelima, a služi za:

  • Korektivno rehabilitacijski tretman mucanja i dizartrija;
  • Korekciju dislalija (sigmatizam• rotacizam• lambdacizam• tetizam• deltacizam i tetacizam• kapacizam i gamacizam• etacizam);
  • Pomoć kod osoba sa oštećenjem sluha (vježbe slušanja i govora);
  • Tretman afazija i disfazija.

Pitajte sve što vas zanima, tražite savjete za rad kod kuće, raspitajte se kod drugih roditelja za preporuke. Logoped mora biti osoba kojoj vjerujete, koja ima strpljenja za rad s Vašim djetetom. Važno je da Vaše dijete odlaske  logopedu doživljava pozitivno i da odlazi svojevoljno, bez prisile.